𝙎𝙖𝙛𝙚𝙩𝙮 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙚𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙁𝙤𝙘𝙪𝙨𝙚𝙙 𝘼𝙙𝙫𝙤𝙘𝙖𝙘𝙮 𝙁𝙤𝙧 𝙍𝙤𝙖𝙙 𝙐𝙨𝙚𝙧𝙨 (𝙎𝘼𝙁𝙀𝙍)

PAPAR – 𝖴𝗇𝗂𝗍 𝖪𝖾𝗌𝖾𝗅𝖺𝗆𝖺𝗍𝖺𝗇 𝖩𝖺𝗅𝖺𝗇 𝖱𝖺𝗒𝖺 Dan Korporat (𝖴𝖪𝖩𝖱K), 𝖩𝖯𝖩 𝖭𝖾𝗀𝖾𝗋𝗂 𝖲𝖺𝖻𝖺𝗁 𝗍𝖾𝗅𝖺𝗁 𝗆𝖾𝗇𝗀𝖺𝖽𝖺𝗄𝖺𝗇 𝖺𝖽𝗏𝗈𝗄𝖺𝗌𝗂 𝖪𝖩𝖱 (𝖲𝖠𝖥𝖤𝖱) 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗉𝖾𝗃𝖺𝗅𝖺𝗇 𝗄𝖺𝗄𝗂, 𝗉𝖾𝗇𝗎𝗇𝗀𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗆𝗈𝗍𝗈𝗌𝗂𝗄𝖺𝗅, 𝗄𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋𝖺𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗋𝗌𝖾𝗇𝖽𝗂𝗋𝗂𝖺𝗇 di Pekan Papar dan Benoni Commercial Center.

𝖳𝗎𝗃𝗎𝖺𝗇 𝗎𝗍𝖺𝗆𝖺 𝖺𝖽𝗏𝗈𝗄𝖺𝗌𝗂 𝖽𝗂𝗃𝖺𝗅𝖺𝗇𝗄𝖺𝗇 𝖺𝖽𝖺𝗅𝖺𝗁 𝖻𝖺𝗀𝗂 𝗆𝖾𝗆𝖺𝗌𝗍𝗂𝗄𝖺𝗇 𝗌𝗎𝗉𝖺𝗒𝖺 𝗄𝖾𝗌𝖾𝗅𝖺𝗆𝖺𝗍𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗀𝗀𝗎𝗇𝖺 𝗃𝖺𝗅𝖺𝗇 𝗋𝖺𝗒𝖺 𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂𝖺𝗌𝖺 𝖽𝗂𝖻𝖾𝗋𝗂 𝗄𝖾𝗎𝗍𝖺𝗆𝖺𝖺𝗇 𝗄𝗁𝗎𝗌𝗎𝗌, 𝖽𝗂 𝗌𝖺𝗆𝗉𝗂𝗇𝗀 𝖻𝖾𝗋𝗎𝗌𝖺𝗁𝖺 𝗆𝖾𝗇𝗀𝗎𝗋𝖺𝗇𝗀𝗄𝖺𝗇 𝗄𝖺𝖽𝖺𝗋 𝗄𝖾𝗆𝖺𝗅𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗇 𝗄𝖾𝗆𝖺𝗍𝗂𝖺𝗇 𝖽𝗂 𝗃𝖺𝗅𝖺𝗇 𝗋𝖺𝗒𝖺.

𝖯𝖾𝗇𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗋𝗂𝗇𝗀𝗄𝖺𝗌 𝖽𝗂𝖻𝖾𝗋𝗂𝗄𝖺𝗇 kepada pengguna jalan raya khususnya pejalan kaki berkaitan tip keselamatan pejalan kaki iaitu tempat melintas jalan yang selamat dan sentiasa mematuhi peraturan semasa melintas jalan raya.

𝖲𝖾𝗌𝗂 𝖺𝖽𝗏𝗈𝗄𝖺𝗌𝗂 𝖽𝗂𝗍𝖾𝗋𝗎𝗌𝗄𝖺𝗇 𝖽𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗄𝗁𝗂𝖽𝗆𝖺𝗍 𝗇𝖺𝗌𝗂𝗁𝖺𝗍 𝗆𝖾𝗇𝗀𝖾𝗇𝖺𝗂 𝗉𝖾𝗆𝖺𝗇𝖽𝗎𝖺𝗇 𝖻𝖾𝗋𝗁𝖾𝗆𝖺𝗁, 𝗄𝖾𝖻𝗈𝗅𝖾𝗁𝗅𝗂𝗁𝖺𝗍𝖺𝗇, 𝗆𝖾𝗆𝖺𝗍𝗎𝗁𝗂 𝗉𝖾𝗋𝖺𝗍𝗎𝗋𝖺𝗇-𝗉𝖾𝗋𝖺𝗍𝗎𝗋𝖺𝗇 𝗃𝖺𝗅𝖺𝗇 𝗋𝖺𝗒𝖺 𝗌𝖾𝗆𝖺𝗌𝖺 𝗆𝖾𝗇𝗎𝗇𝗀𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗆𝗈𝗍𝗈𝗌𝗂𝗄𝖺𝗅, 𝗉𝖾𝗇𝗀𝗀𝗎𝗇𝖺𝖺𝗇 𝗍𝗈𝗉𝗂 𝗄𝖾𝗅𝖾𝖽𝖺𝗋 𝖽𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗀𝗀𝗎𝗇𝖺𝖺𝗇 𝗏𝖾𝗆 (𝗋𝖾𝖿𝗅𝖾𝗄𝗍𝗈𝗋) 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗉𝖾𝗇𝗎𝗇𝗀𝗀𝖺𝗇𝗀-𝗉𝖾𝗇𝗎𝗇𝗀𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗆𝗈𝗍𝗈𝗌𝗂𝗄𝖺𝗅.

𝖬𝖾𝗅𝖺𝗅𝗎𝗂 𝖺𝖽𝗏𝗈𝗄𝖺𝗌𝗂 𝗍𝖾𝗋𝗌𝖾𝖻𝗎𝗍, 𝗉𝖾𝗇𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗆𝖾𝗇𝗀𝖾𝗇𝖺𝗂 6 kesan alkohol terhadap pemanduan, risiko sebenar membaca atau menghantar teks semasa memandu, titik buta dan keperluan segi tiga keselamatan @ amaran.

𝖯𝖾𝗆𝖺𝗇𝖽𝗎 𝗃𝗎𝗀𝖺 𝖽𝗂𝗂𝗇𝗀𝖺𝗍𝗄𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗇𝗍𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖾𝗇𝗀𝗀𝗎𝗇𝖺𝖺𝗇 𝗍𝖺𝗅𝗂 𝗉𝗂𝗇𝗀𝗀𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖾𝗆𝖺𝗇𝖽𝗎, 𝗉𝖾𝗇𝗎𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀 𝗁𝖺𝖽𝖺𝗉𝖺𝗇 dan 𝗉𝖾𝗇𝗎𝗆𝗉𝖺𝗇𝗀 𝖻𝖾𝗅𝖺𝗄𝖺𝗇𝗀 serta kerusi keselamatan kanak-kanak. 𝖦𝖾𝗃𝖺𝗅𝖺-𝗀𝖾𝗃𝖺𝗅𝖺 𝖽𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗇𝖼𝖾𝗀𝖺𝗁𝖺𝗇 𝗄𝖾𝗆𝖺𝗅𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝗃𝗎𝗀𝖺 𝖽𝗂𝗌𝖾𝗅𝗂𝗍𝗄𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗉𝖾𝗇𝖾𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 𝖺𝖽𝗏𝗈𝗄𝖺𝗌𝗂 𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗄𝖺𝗅𝗂 𝗂𝗇𝗂.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *